Поняття і види житлових правопорушень

Житлове правопорушення — це протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, що посягає на деякі охоронювані законом житлові правовідносини, за що законодавством передбачається кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова і матеріальна відповідальність.

Житловим кодексом України передбачено, що особи несуть кримінальну, адміністративну чи іншу юридичну відпові­дальність згідно з законом, якщо вони винні:

а) впорушенні порядку прийняття і зняття з обліку тих, що потребують житла, порядку надання житла;550

Глава 14

б) в недотриманні установленого терміну заселення жилих
приміщень;

в) у порушенні правил користування жилими приміщення­
ми, санітарних правил утримання місць загального користуван­
ня, використання їх не за призначенням;

г) у порушенні правил експлуатації житла, безгосподарності
при його утриманні;

ґ) в пошкодженні житла, устаткування і об'єктів благоуст­рою, та у вчиненні інших правопорушень, передбачених чинним законодавством.

Таким чином, Житловий кодекс України лише закріплює види правопорушень, за які згідно з іншими законодавчими ак­тами настає юридична відповідальність осіб, що порушили чин­не законодавство.

9.2. Адміністративна відповідальність

за порушення законодавства про житло

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) вміщує окремі статті в гл. 8 (ст. 97) та в гл. 11 «Адмі­ністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою».

У ст. 97 (КупАП) закріплюється норма, що передбачає адміні­стративну відповідальність за самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільну зміну архітектурного вигляду бу­динків або споруд під час їх експлуатації. За такі дії на громадян накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до деся­ти неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб — від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У главі одинадцятій вміщуються наступні склади адмініст­ративних правопорушень:

а) порушення порядку взяття на облік та строків заселення
жилих будинків і жилих приміщень (ст. 149 — штраф від 3 до 8
неоподатковуваних мінімумів; далі — н/м);

б) порушення правил користування жилими приміщеннями
і жилими будинками (ст. 150 — до 3 н/м на громадян та від 3 до
7 н/м);

в) самоправне заняття жилого приміщення (ст. 151 - від 5
до 10 н/м);
551

Основи житлового права України

г) порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів (ст. 152 — попередження або штраф для гро­
мадян від 1 до 3 н/м і для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

ґ) знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 — штраф на грома­дян від 1 до 3 н/м, для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

д) порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 ч.і — по­
передження чи штраф для громадян від 1 до 3 н/м, для посадових
осіб попередження чи штраф від 3 до 5 н/м; ч. 2 — шкода здоров'ю
чи майну або повторно протягом року — штраф від 3 до 5 н/м з
конфіскацією тварини, для посадових осіб — від 4 до 7 н/м).


1752594296653233.html
1752652270773798.html
    PR.RU™