Metody symulacyjne

Metody symulacyjne stosuje się wszędzie tam, gdzie trudno jest badać obiekty lub procesy rzeczywiste. Zasadniczą zaleta symulacji jest możliwość wielokrotnego badania tego samego obiektu lub procesu, ze względu na występowanie tych samych parametrów. Znaczącą wadą symulacji jest konieczność bardzo dobrego odwzorowania rzeczywistości za pomocą modeli najczęściej matematycznych. Prowadzi to do sytuacji, gdzie czas procesu badawczego jest zdecydowanie niewspółmierny do czasu przygotowania stanowiska badawczego. W dalszej części materiału pokazano przykład wykorzystania symulacji do alokacji ryzyka w sieciach o niezdeterminowanej strukturze logicznej. Model ideografi czny procesu symulacji został przedstawiony na rys. 2. Do symulacji wykorzystano generator

liczb losowych o rozkładzie równomiernym[13].W czasie symulacji generowane są, na podstawie danych wejściowych Zi (zależnych od statystyki), następujące wielkości:

• ilość zakłócanych operacji gi dla danej symulacji,

• procentowe zmniejszenie zasobów sprzętowych i osobowych PSi,Poi,

• czas trwania zakłócenia (nie większy niż czas trwania operacji).

Efektem zastosowania symulacji może być identyfi kacja wpływu zakłóceń (czynników

ryzyka) na realizację projektu. Wynik symulacji wizualizowany jest na sieci realizacji projektu. Rys. 3.

Rys 2. Idea symulowania zakłóceń w procesie realizacji obiektów inżynierskich

Żródło: Skorupka D., Risk management in building projects, 2003 AACE International Transaction, The Association for the advancement of Cost Engineering, USA, Orlando 2003.


1749588277039253.html
1749632096429069.html
    PR.RU™